The Three Corners Sunny Beach Resort | volné termíny | Cestolapka.cz

The Three Corners Sunny Beach Resort El Gouna, Egypt

Slušné
396 RECENZÍ
2.9

Cena

V cen�� z��jezdu je zahrnuto:


��� leteck�� p��eprava v��etn�� leti��tn��ch a bezpe��nostn��ch tax, palivov�� p��ir����ky a emisn��ho p����platku


��� transfery do pobytov��ho m��sta a zp��t


��� ubytov��n�� - po��et nocleh�� a slu��by dle popisu


��� slu��by deleg��ta


��� poji��t��n�� proti ��padku cestovn�� kancel����e

K cen�� z��jezdu lze na objedn��vku z��kazn��ka p��iplatit (nepovinn�� p����platky):


��� voliteln�� dopl��kov�� slu��by

��� v��zum 790 K��/osoba


��� doporu��en�� p����platek za komplexn�� cestovn�� poji��t��n�� v��etn�� poji��t��n�� l����ebn��ch v��loh, storna z��jezdu a nevyu��it�� dovolen�� (v��ce informac�� zde)


storno/pln��n�� do 50 000 K��590 K��/osoba star���� 15 let/pobyt

storno/pln��n�� do 50 000 K��350 K��/d��t�� od 0 do 15 let/pobyt

��� doporu��en�� p����platek za komplexn�� cestovn�� poji��t��n�� v��etn�� p��ipoji��t��n�� EXTRA pro p����pad onemocn��n��m Covid-19 (v��ce informac�� zde)


storno/pln��n�� do 50 000 K��880 K��/osoba star���� 15 let/pobyt

storno/pln��n�� do 50 000 K��640 K��/d��t�� od 0 do 15 let/pobyt


S ����innost�� od p��tku 5. b��ezna 2021 bude mo��n�� vstupovat na paluby letadel Smartwings m������c��ch z/do ��R jen s p��semn��m potvrzen��m akreditovan�� laborato��e o negativn��m v��sledku RT-PCR testu. V��sledek RT-PCR testu nesm�� b��t star���� ne�� 72 hodin p��ed n��stupem na palubu letadla. I nad��le mus�� cestuj��c�� spl��ovat ve��ker�� podm��nky pro vstup do dan�� zem��. S ohledem na st��vaj��c�� ochrann�� opat��en�� Ministerstva zdravotnictv�� ��R je nezbytn�� se p��ed cestou z ��R do Egypta prok��zat negativn��m PCR-testem ne star����m ne�� 72 hodin. Povinnost PCR test�� se nevztahuje na d��ti do 5 let.

Pro v��po��et ceny z��jezdu (v��etn�� ceny za dopravu) byla pou��ita cena ropy a leteck��ho paliva (pohonn��ch hmot) ke dni 28. 9. 2020. Pro v��po��et ceny z��jezdu byl pou��it sm��nn�� kurz ��NB st��ed (EUR/K�� a USD/K��) ke dni 28. 9. 2020.

Upozorn��n��: Pro p����pad, ��e v m��st�� ur��en�� cesty nebo pobytu nebo jeho bezprost��edn��m okol�� nastanou mimo����dn�� okolnosti maj��c�� sv��j p��vod v pandemii ��i jin�� epidemii rozs��hl��ho charakteru zp��soben�� virov��m nebo jin��mi zvl������ z��va��n��mi infek��n��mi onemocn��n��mi, je poskytovatel ubytovac��ch i stravovac��ch slu��eb opr��vn��n zm��nit podm��nky, za kter��ch jsou slu��by cestovn��ho ruchu poskytov��ny a to tak, aby byly v souladu s p��ijat��mi opat��en��mi obecn��ho charakteru (rozhodnut�� org��nu ve��ejn�� moci) sm����uj��c��mi k ochran�� ��ivota a zdrav�� osob. V d��sledku toho m����e doj��t k do��asn�� sn����en�� mo��nosti poskytov��n�� t��chto slu��eb v neomezen��m rozsahu.
Doporu��en��
Velmi p����jemn�� hotel, vhodn�� pro v��echny v��kov�� kategorie. D��ky sv��mu vybaven�� a mno��stv�� z��bavy je v��bornou volbou pro rodiny s d��tmi.
Gps
27.319868,33.710205
Pl����
P��s��it�� pl���� se nach��z�� p����mo u hotelu. SLUNE��N��KY, LEH��TKA A OSU��KY NA PL����I ZDARMA.
Plazcca
na pl����i
Poloha
Tento nov�� hotel skl��daj��c�� se z n��kolika budov se nach��z�� p����mo u p��s��it�� pl����e, cca 10 km severn�� od centra Hurghady a cca 15 km od leti��t��.
Popisnawww
Velmi p����jemn�� hotel vhodn�� pro v��echny v��kov�� kategorie. D��ky sv��mu vybaven�� a mno��stv�� z��bavy je v��bornou volbou pro rodiny s d��tmi.
Stravov��n��
Slu��by all inclusive zahrnuj�� plnou penzi formou bufetu (sn��dan�� a ve��e��e v hlavn�� restauraci, ob��dy v pl����ov�� restauraci), odpoledn�� ob��erstven�� od 16:00 do 17:00 h v pl����ov�� restauraci, vybran�� alkoholick�� a nealkoholick�� n��poje m��stn�� v��roby od 10:00 do 24:00 h. Uveden�� ��asy jsou orienta��n��.
Ubytov��n��
Prostorn�� pokoje s balkonem nebo terasou a soci��ln��m za����zen��m
(vana nebo sprcha, WC, f��n) jsou klimatizov��ny (klimatizace zdarma) a vybaveny TV/SAT, telefonem, trezorem (zdarma) a men���� chladni��kou. Mo��nost jedn�� p��ist��lky ve standardn��ch nebo dvou p��ist��lek
v rodinn��ch pokoj��ch (na vy����d��n��).
Vybaven��
Host��m je k dispozici vstupn�� hala s recepc��, hlavn�� restaurace, pl����ov�� restaurace, lobby bar, bar u baz��nu a na pl����i, dva baz��ny,
d��tsk�� baz��n, skluzavky, anima��n�� programy, d��tsk�� klub, d��tsk�� h��i��t��.
Zdarma: leh��tka a osu��ky u baz��nu (osu��ky - vratn�� kauce).
Za poplatek: Wi-Fi v are��lu, stoln�� tenis, volejbal, vodn�� p��lo, aerobik, pot��p����sk�� centrum, ��ipky,
stoln�� hry, kule��n��k, p��j��ovna aut, ��ist��rna.
N��zev
Three Corners Sunny Beach

Prosinec - Od 9 190,-

Leden - Od 13 568,-

Celkové hodnocení 2.9/5.0

K tomuto hotelu jsme bohužel nechytili žádné konkrétní recenze. Zkuste se podívat na některý z odkazů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti