Cynthiana Beach Hotel | volné termíny | Cestolapka.cz

Cynthiana Beach Hotel Kissonerga, Kypr

Slušné
129 RECENZÍ
3.0

Pro�� pr��v�� sem
  • Modern�� hotel v romantick��m prost��ed��
  • Kr��sn�� v��hled na mo��e z hotelov�� terasy
  • Ochotn�� person��l
Poloha
Velmi ����dan�� hotelov�� are��l s p����jemnou atmosf��rou se nach��z�� v klidn��m prost��ed��, na jednom z n��dhern��ch a unik��tn��ch m��st regionu, v oblasti zvan�� Kissonerga. Okolo jsou zahrady s palmami a kr��snou vegetac��. Od centra Paphosu, kam je mo��n�� dojet pohodln�� m��stn��m autobusem (zast��vka je nedaleko hotelu), je hotel vzd��len cca 10 km. Nejbli������ bankomat je v p����stavu v Paphosu nebo na Coral Bay. L��k��rna je cca 3 km. Nejbli������ velk�� supermarket je v p����stavu nebo po cest�� do p����stavu je Lidl (cca 15 minut autobusem). Archeologick�� pam��tky hrobky kr��l�� v Paphosu jsou ve vzd��lenosti cca 5 km od hotelu.
Vybaven�� a slu��by
V hlavn�� budov�� se nach��z�� recepce, v��tah, sal��nek s TV/SAT, konferen��n�� s��l, snackbar, vnit��n�� restaurace, koktejl bar, bar u baz��nu a na pl����i, kav��rna, vyhl��dkov�� terasa, obchod se suven��r, n��dhern�� zahrada a parkovi��t��. Wi-Fi v prostoru recepce i na pokoj��ch zdarma.
Ubytovan��
Hotelov�� komplex se skl��d�� z n��kolika budov. K dispozici jsou jednol����kov��, dvoul����kov�� pokoje s mo��nost�� p��ist��lky a rodinn�� pokoje pro 4 osoby, kter�� tvo���� jedna m��stnost se 2 pevn��mi l����ky a 2 p��ist��lkami nebo palandou pro d��ti.
V��echny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchov��m koutem, WC, klimatizac��, f��nem, telefonem, TV/SAT, balk��nem nebo terasou s v��hledem na mo��e, zahradu, letovisko a okol��. Chladni��ka (za poplatek cca 3���/den), trezor na pokoji (zdarma). N��kter�� pokoje mohou b��t propojen��. Infant a d��tsk�� post��lka na vy����d��n�� (celkov�� po��et osob v��. infanta nesm�� p��esahovat celkovou kapacitu ubytovac�� jednotky).
Sport a z��bava
2 venkovn�� baz��ny, d��tsk�� baz��n, slune��n��ky a leh��tka u baz��nu a na pl����i zdarma, vnit��n�� baz��n (vyh����van�� pouze v zimn��m obdob�� od listopadu do dubna), d��tsk�� h��i��t��, sauna (za poplatek), volejbalov�� kurty (zdarma), kule��n��k (za poplatek). Tenisov�� kurty, stoln�� tenis a fitcentrum - zdarma. Na vy����d��n�� lze zajistit pot��p��n�� (za poplatek). Hotel pro sv�� hosty po����d�� obvykle v hlavn�� sez��n�� r��zn�� anima��n�� programy (v ciz��m jazyce) a sportovn�� akce p��es den a spole��ensk�� a z��bavn�� ve��ery (disko, ��iv�� hudba, folkl��rn�� ve����rky).
Stravov��n��
Polopenze - sn��dan�� i ve��ere formou bufetu. Doporu��ujeme p��ikoupen�� pln�� penze (ob��dy formou bufetu), nebo all inclusive. Program all inclusive zahrnuje:
  • Sn��dan�� (06:00-09:30), ob��dy (12:30-14:30) a ve��e��e (19:00-21:30) formou bufetu
  • B��hem ob��d�� a ve��e���� neomezen�� konzumace m��stn��ch rozl��van��ch nealkoholick��ch n��poj�� (voda, nealko, ovocn�� ������vy) a rozl��van��ch m��stn��ch alkoholick��ch n��poj�� (to��en�� pivo, v��no)
  • Neomezenou konzumaci rozl��van��ch m��stn��ch nealkoholick��ch n��poj�� (voda, soda, ovocn�� ������vy, d��usy, filtrovan�� k��va, nescaf��, ��aj) a rozl��van��ch m��stn��ch alkoholick��ch n��poj�� (to��en�� pivo, v��no, koktejly dle nab��dky a dal����) od 10:00-23:00. Venkovn�� bar je otev��en od 10:00-18:00, hlavn�� bar je otev��en od 18:00-23:00
  • Lehk�� ob��erstven�� ve form�� tepl��ch a studen��ch snack�� od 16:00-17:30
  • Kope��kovou zmrzlinu pro d��ti od 15:00-18:00 ve venkovn��m baru
  • O p��esn��m rozsahu stravy, ��as�� a slu��eb all inclusive jsou klienti informov��ni po p����jezdu do hotelu
  • Sportovn�� aktivity - fitcentrum, stoln�� tenis, volejbal, aerobic, vodn�� aerobic, stoln�� hry a boccia
Pl����
Hotel le���� na skalnat��m v��b����ku nad mo��em, kde tvo���� p����rodn�� lagunu s k��i������lov�� ��istou vodou, kter�� l��k�� ke ��norchlov��n�� a pot��p��n��. Hotel m�� vlastn�� malou, um��le vytvo��enou, p��se��nou pl����. Jedna z nejkr��sn��j����ch a nejzn��m��j����ch z��tok s p��se��nou pl������ Coral Bay je ve vzd��lenosti cca 5 km od hotelu, kam se lze pohodln�� dopravit linkov��m autobusem.
Vzd��lenosti
Pl����: p����mo u hotelu
Centrum: cca Paphos 10 km
Leti��t��: cca 140 km
Pozn��mka
Pokud byste si b��hem sv��ho pobytu cht��li ud��lat v��let na severn�� (tureckou) ����st Kypru, doporu��ujeme vz��t si s sebou platn�� cestovn�� pas. Cestov��n�� na ob��ansk�� pr��kaz na severn�� Kypr nen�� mo��n��. Cestovn�� pas mus�� b��t v den v��letu platn�� je��t�� minim��ln�� n��sleduj��c��ch 150 dn��, tato podm��nka plat�� pro ob��any ��R i SR.
Cena zahrnuje
letenku Praha - Larnaka - Praha v��etn�� poplatk�� spojen��ch s leteckou dopravou, transfery v destinaci, 7x, 10x, 11x nebo 14x ubytov��n��, stravov��n�� dle cen��ku, slu��by z��stupce CK (CK, CK, CK, CK)
Voliteln�� doplatky
cestovn�� poji��t��n�� v��. storna: od 65 K��/osoba/den
ledni��ka: cca 3 ���/den (platba na m��st��)
d��t�� do 2 let (0 - 1,99): 990 K��, bez n��roku na m��sto v letadle a slu��by - na zp��tn�� potvrzen��

Duben - Od 8 739,-

Celkové hodnocení 3.0/5.0

K tomuto hotelu jsme bohužel nechytili žádné konkrétní recenze. Zkuste se podívat na některý z odkazů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti