H-Top Summer Sun | volné termíny | Cestolapka.cz

H-Top Summer Sun Santa Susanna, Španělsko

Slušné
9 RECENZÍ
3.2

poloha / pl����
Santa Susanna, pl���� / p��se��n�� ��irok�� - 100 m, centrum - 0 m
vybavenost a slu��by
recepce, bar, restaurace, pl����ov�� snack bar, wi-fi p��ipojen�� k internetu*, anima��n�� programy pro d��ti a dosp��l�� v ciz��ch jazyc��ch, v��tah

* slu��by za p����platek
sport a relaxace
baz��n s leh��tky a slune��n��ky, d��tsk�� baz��nek, billiard*

* slu��by za p����platek
Stravov��n��
sn��dan��: mezin��rodn�� bufet v��etn�� n��poj��
, ve��e��e: formou mezin��rodn��ho bufetu; n��poje za poplatek
, pozn��mka: za p����platek mo��nost doobjednat plnou penzi ��i program all inclusive
popis pokoj��
Standard 2/3/4: pokoj s man��elskou postel�� ��i 2 samostatn��mi l����ky, soci��ln�� za����zen��, balkon ��i francouzsk�� okno, 3. a 4. l����ko formou p��ist��lky
, Standard 1: pokoj s 1 samostatn��m l����kem ��i man��elskou postel��, soci��ln�� za����zen��
vybavenost pokoj��
klimatizace, TV sat, telefon, wi-fi p��ipojen�� k internetu*, trezor*

* slu��by za p����platek
Upozorn��n��
d��ti do nedovr��en��ch 2 let zdarma (bez n��roku na l����ko a slu��by; max. 1 d��t�� nad r��mec pln��ho obsazen�� pokoje)
d��lka pobytu
min 4 noci / po celou sez��nu
Vzdalenost od mo��e
100
V��hody a nev��hody
hotel s atraktivn�� polohou p����mo na promen��d��, komplexn�� nab��dka stravov��n�� v��etn�� bohat��ho programu all inclusive, p����zniv�� cenov�� podm��nky, d��t�� zdarma na 3. l����ku a�� do 13 let (s v��jimkou programu all inclusive), sp����e ru��n��j���� prost��ed�� v centru st��ediska
Popis st��ediska
BENEFITY:
  • Santa Susanna jako nejmodern��j���� st��edisko oblasti Costa Maresme
  • dlouh�� komfortn�� p��s��it�� pl���� vhodn�� i pro rodiny s mal��mi d��tmi
  • l��kav�� starobyl�� centrum sousedn��ho Malgratu s k��ivolak��mi uli��kami
  • centrem denn�� i no��n�� z��bavy tepaj��c�� pob��e��n�� promen��da
  • pestr�� v��b��r obchod��, kav��ren, no��n��ch klub�� a restaurac��
  • poloha na ��pat�� hor chr��n��c�� pob��e���� p��ed nep����zn�� po��as��
  • kvalitn�� hotely pod��l pl����e velkoryse projektovan��ho st��ediska
  • nesm��rn�� ��irok�� ��k��la v��let�� do bli������ho i vzd��len��j����ho okol��
  • velmi dobr�� spojen�� s Barcelonou p����mo ��eleznic�� i d��lnic��
Santa Susanna - nejmodern��j���� st��edisko oblasti Costa Maresme

Santa Susanna je relativn�� ned��vno vznikl�� st��edisko v oblasti Costa Maresme, je�� je ji��n��m pokra��ov��n��m pob��e���� Costa Brava, na ��pat�� poho���� Montenegro, p��ibli��n�� 55���km severn�� od Barcelony. Dnes je zn��m�� jako jedno z nejmodern��j����ch letovisek na katal��nsk��m pob��e����. Je pl����ovou promen��dou bezprost��edn�� propojeno s mnohem star����m, zn��m��j����m a tradi��n��j����m pob��e��n��m m��ste��kem Malgrat de Mar, na rozd��l od kouzeln��ho Malgratu v��ak nedisponuje historick��m centrem s k��ivolak��mi uli��kami a je z p��ev����n�� v��t��iny tvo��eno modern��mi hotelov��mi komplexy poskytuj��c��mi prvot����dn�� slu��by dle vysok��ch n��rok�� sou��asn��ch mezin��rodn��ch turistick��ch standard��.

Komfortn�� p��s��it�� pl���� vhodn�� i pro rodiny s mal��mi d��tmi

P��vodn�� vesni��ka, kter�� dala Santa Susann�� jm��no, je pon��kud vzd��lena od mo��sk��ho pob��e����. Le���� na ��pat�� hor, kter�� chr��n�� v��t��inu t��to oblasti. Jeliko�� jde, na rozd��l od jin��ch turistick��ch center oblasti Costa Maresme, o zcela nov�� postaven�� letovisko, upravena a roz������ena byla v souvislosti s v��stavbou hotel�� i zdej���� pl����. Velmi dob��e udr��ovan�� p��s��it�� pl���� je tak dnes vhodn�� i pro rodiny s mal��mi d��tmi a v��echny v��kov�� kategorie zde naleznou ��irokou ��k��lu vodn��ch sport�� a atrakc��.

Kvalitn�� hotely velkoryse projektovan��ho st��ediska

Hotely, kter�� zde byly vybudov��ny p��edev����m v posledn��ch 20 letech, jsou vesm��s velmi kvalitn�� a nach��zej�� se v bezprost��edn�� bl��zkosti pl������. St��edisko bylo projektov��no skute��n�� velkoryse, pozornost si proto zaslou���� i bohat�� zele�� v podob�� park�� a pob��e��n�� promen��dy lemovan�� v n��kolika ��ad��ch vzrostl��mi palmami. Na centr��ln�� promen��d�� je neb��vale pestr�� v��b��r obchod��, kav��ren a restaurac��.

Dv�� ��iv�� historick�� m��ste��ka v t��sn��m sousedstv�� - Malgrat a Pineda - i pestr�� ��k��la dal����ch v��let��

Krom�� Malgratu je ze Santa Susanny velmi dob��e dostupn�� i z jihu soused��c�� st��edisko Pineda de Mar, ��iv�� katal��nsk�� m��ste��ko nep��etr��it�� os��dlen�� ji�� 2000 let. Cel�� pob��e���� je v��born�� propojeno rychlodr��hou a m�� tak skv��l�� a levn�� spojen�� s Barcelonou, kam m����ete podniknout velmi zaj��mav�� v��let snadno sami, nebo samoz��ejm�� i v r��mci organizovan��ch z��jezd�� s pr��vodcem, kter��ch je zde nab��zeno nep��ebern�� mno��stv��. Okol�� letoviska t���� nab��z�� dostatek vy��it�� pro v��echny v��kov�� kategorie. Mlad���� ur��it�� nepohrdnou n��v��t��vou n��kter�� modern�� diskot��ky ��i no��n��ho klubu, milovn��ci proch��zek naleznou klid v k��ivolak��ch uli��k��ch Malgratu ��i Pinedy s domy a�� z 11. stolet��. Pro nejmen���� jsou p��ipraveny atrakce v podob�� z��bavn��ch park�� Marineland s delfin��riem v bl��zkosti Malgratu de Mar, nebo Water Worldu, sv��ta vodn��ch radov��nek u Lloretu de Mar.

Mo��e a pl����e

Pro ����st pob��e���� naz��vanou Costa Maresme jsou oproti Costa Brav�� typick�� ��irok�� pl����e s jemn��j����m p��skem a s pon��kud pozvoln��j����m vstupem do mo��e. V oblasti Malgrat - Santa Susanna - Pineda dosahuje souvisl�� pl���� d��lky celkem cca 8 km (5 km ��sek Malgrat - S. Susanna, 3 km Pineda). Je lemov��na vzrostl��mi palmami, centr��ln�� pl����e jsou ka��dodenn�� upravov��ny, jsou vybaven�� sprchami, nad jejich bezpe��nost�� bd�� ��lenov�� pob��e��n��ch hl��dek a zdravotn�� slu��by. Pl����ov�� servis za poplatek je dostupn�� v m��stech velk��ch hotel��, kdy�� cena za pron��jem leh��tka a slune��n��ku je okolo 6-8 ��� / den. Jsou zde t���� k dispozici bary, restaurace, sportovi��t�� a d��tsk�� h��i��t��. M��stn�� mo��e je ��ist��, u b��ehu v��ak m����e b��t zkaleno zv����en��m jemn��m p��skem. Mo��e je v��t��inou klidn��, vstup do n��j je relativn�� pozvoln�� a bezpe��n�� pro v��echny v��kov�� kategorie i neplavce, jsou zde v��ak i m��sta se stup��ovit��j����m p����stupem. V mo��i ne��ij�� ����dn�� nebezpe��n�� ��ivo��ichov��.


Květen - Od 12 990,-

Červen - Od 13 990,-

Celkové hodnocení 3.2/5.0
Recenze od uživatele Qlfnxm

Qlfnxm

06.03.2024

3.0

lipitor 10mg oral <a href="https://lipiws.top/">purchase lipitor generic</a> atorvastatin online buy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti